W celu świadczenia usług najwyższej jakości korzystamy z plików cookie. Korzystając z naszego portalu zgadzasz się na używanie plików cookie zgodnie z naszą polityką prywatności
 

REGULAMIN

I Postanowienia ogólne

1. Regulamin określa warunki i zasady sprzedaży prac plastycznych (dalej zwanych pracą lub pracami) za pośrednictwem portalu internetowego funkcjonującego pod adresem: www.lumarte.eu, której właścicielem jest LUMARTE sp. z o.o., z siedzibą w Raszynie 05-090, ul. Łąkowa 23, NIP: 5342485552, REGON:146041431, (dalej zwana Galerią),

2. Galeria pośredniczy w sprzedaży prac plastycznych (malarstwo, grafika, fotografia) oraz zajmuje się promocją Artystów. Udostępnia im swą Galerię w celu prezentacji dzieł przeznaczonych do promocji Artysty i/lub sprzedaży, a będących ich własnością. Wszystkie rozliczenia pomiędzy Kupującym a Artystą dotyczące realizacji zamówień, reklamacji odbywają się za pośrednictwem Galerii.

3. Kupującym tj. nabywającym dzieło od Artysty za pośrednictwem Galerii może być każda osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale mająca zdolność prawną, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz konto poczty elektronicznej.

4. Kupujący, zakładając konto na stronie Galerii, zobowiązany jest zapoznać się z Regulaminem Galerii i zaakceptować jego treść.

5. Brak znajomości Regulaminu przez Kupującego nie zwalnia go z nałożonych treścią Regulaminu obowiązków oraz z zasad funkcjonowania Galerii.

6. Prace prezentowane na portalu Galerii są własnością Artystów. Galeria nie ponosi odpowiedzialności za wady fizyczne i prawne prac, ich niezgodność z opisem,  niewykonanie i nienależyte wykonanie umowy przez Artystę. Artysta potwierdza, że jest uprawniony do przekazania tytułu własności do zgłoszonych na sprzedaż prac każdemu, kto nabędzie je w ramach danej sprzedaży.

7. Galeria zastrzega sobie prawo usunięcia z portalu kont Artystów bez podania przyczyny.

II Rejestracja na portalu

1. Podstawowym warunkiem realizacji zamówienia i zawarcia transakcji na portalu Galerii jest prawidłowe wypełnienie wszystkich pól formularza rejestracyjnego z danymi osobowymi i adresowymi, które są oznaczone jako obowiązkowe. Formularz rejestracyjny jest dostępny na każdej stronie Galerii, w górnej belce menu.

2. Ryzyko podania błędnych danych osobowych obciąża Kupującego. Galeria nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje wynikające z podania nieprawidłowych danych. W razie podania nieprawidłowych danych, Galeria może odstąpić od realizacji zamówienia.

3. Po każdej zmianie danych Klient ma obowiązek ich aktualizacji pod rygorem skutków określonych w par. II pkt 2, oraz zwrotu kosztów powstałych w związku z dostarczeniem pracy pod nieprawidłowy adres, ponosząc przy tym odpowiedzialność za utratę, uszkodzenie i zniszczenia pracy.

III Ochrona danych osobowych

1. Kupujący dokonując rejestracji, wyraża jednocześnie zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych przez Galerię. Dane osobowe podlegają ochronie na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, tekst jednolity z dn. 17 czerwca 2002 r. (Dz.U. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) a także w przepisach wykonawczych, wydanych na podstawie upoważnienia ustawowego.

2. Kupujący może w każdym czasie dokonać aktualizacji swoich danych osobowych a także może zażądać zaprzestania przetwarzania danych osobowych, o których mowa w pkt 1, i ich usunięcia z bazy danych. Zgłoszenie żądania nie może nastąpić w trakcie realizacji zamówienia. Żądanie należy zgłosić Galerii na piśmie, drogą e-mailową lub listownie na adres LUMARTE sp. z o.o.

3. Podanie przez Kupującego danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich brak uniemożliwia dokonanie zakupów.

IV Przedmiot działalności Galerii

1. Przedmiotem działalności Galerii jest pośredniczenie w sprzedaży prac plastycznych, poprzez portal internetowywww.lumarte.eu.

2. Galeria przewiduje następujące formy sprzedaży: sprzedaż oryginału pracy,  wydruku w wersji limitowanej z podpisem artysty, wydruku w edycji otwartej (bez limitu).

3. Na portalu www.lumarte.eu prezentowane są zdjęcia cyfrowe możliwych do nabycia prac plastycznych.

4. Galeria nie ponosi odpowiedzialności za nieznaczne różnice kolorystyczne pomiędzy zamieszczonym na portalu zdjęciem, a dziełem w oryginale.

V Procedura zakupu

1. Kupujący składa zamówienie na portalu www.lumarte.eu. Zamówienia można składać przez portal 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

2. Prezentowane na portalu www.lumarte.eu  prace należy traktować jako zaproszenie do składania ofert w rozumieniu art. 661 § 3 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm). Dodanie pracy do koszyka oznacza złożenie zamówienia – oferty. Z chwilą złożenia zamówienia praca uzyskuje status - rezerwacji.

3. Po złożeniu zamówienia Galeria wysyła za pomocą e-maila potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji. Dopiero potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji stanowi ofertę złożoną przez Artystę za pośrednictwem Galerii w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

4. Galeria zastrzega sobie prawo wycofania z oferty Portalu poszczególnych prac oraz zmiany cen bez podania przyczyn.

5. Wszystkie podane ceny są cenami brutto i są wiążące w momencie złożenia zamówienia. Dla Kupujących w innej walucie niż PLN ceny przeliczane są według aktualnego kursu sprzedaży walut NBP na dzień złożenia zamówienia. Koszt dostawy pracy jest doliczony do wartości zamówienia i pokrywa go Kupujący. Obejmuje ubezpieczenie oraz opakowanie przesyłki.

6. Brak zapłaty w ciągu 3 dni spowoduje anulowanie zamówienia.

7. Po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym Galerii praca wysyłana jest na wskazany przez Kupującego adres.

8. Dostawa realizowana jest na obszarze Polski i świata zgodnie z obowiązującym cennikiem.

9. Paczka przesłana z Polski za granicę może podlegać opłatom importowym i podatkom, nakładanym przez kraj odbiorcy. Wszystkie dodatkowe formalności związane z odebraniem przesyłki z urzędu celnego leżą w gestii Kupującego.

10. Przy odbiorze przesyłki, Kupujący powinien rozpakować ją w obecności dostawcy i w razie stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych powstałych w czasie transportu, sporządzić protokół reklamacyjny podpisany przez dostawcę. Jedynie w takiej sytuacji Galeria uzna reklamacje z tytułu wad powstałych w czasie transportu. Galeria nie ponosi odpowiedzialności za skutki zdarzeń losowych, na które nie miała wpływu, a które uniemożliwiły lub utrudniły wykonanie umowy.

 VI Odstąpienie od umowy

1. Zgodnie z Ustawą z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22, poz. 271) Art. 2 punkt 2, w terminie czternastu dni od otrzymania zamówionego towaru, kupujący ma prawo jego zwrotu bez podania przyczyn w ramach odstąpienia od umowy, wg zasad wynikających z przepisów dotyczących zawierania umów na odległość. Wskazane w tym punkcie prawo dotyczy sprzedaży konsumenckiej, a więc stosuje się wyłącznie do sprzedaży osobie fizycznej, która dokonuje zakupu w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą. Zwracany w tym trybie towar zostanie przyjęty tylko i wyłącznie wtedy, gdy będzie odesłany w oryginalnym, nieuszkodzonym opakowaniu, z kompletną zawartością, a sam produkt będzie nieuszkodzony, oraz nie będzie nosił jakichkolwiek śladów używania. Zwrot odbywa się na koszt zwracającego. Kupujący pokrywa również koszt ubezpieczenia przesyłki zwrotnej na wartość zakupu oraz nadania jej jako przesyłki chronionej. Do przesyłki zwrotnej należy dołączyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy oraz numer konta, na jaki Galeria ma zwrócić zapłatę. Jeśli towar zostanie zwrócony zgodnie z Regulaminem i obowiązującym prawem, Galeria zwraca uiszczoną cenę nabycia w ciągu 7 dni roboczych na wskazane przez klienta konto bankowe

2. Gwarancja, oraz prawo odstąpienia od umowy nie obowiązują, gdy produkt dotknięty jest uszkodzeniami mechanicznymi pochodzenia zewnętrznego. Dlatego zawsze przed odebraniem przesyłki należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia nie należy przyjmować przesyłki i w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej z Galerią w celu wyjaśnienia sprawy. Sprawdzenie przesyłki przy odbiorze jest niezbędnym warunkiem uwzględnienia ewentualnych roszczeń Kupującego z tytułu uszkodzenia czy okradzenia przesyłki w transporcie.

VII Ochrona praw autorskich

1. Prace prezentowane na portalu zostały zamieszczone po uzyskaniu uprzedniej zgody podmiotów posiadających osobiste oraz majątkowe prawa autorskie do dzieł i za ich wiedzą.

2. Kopiowanie i rozpowszechnianie materiałów zamieszczonych www.lumarte.pl bez pisemnej zgody i wiedzy podmiotów, o których mowa w VII pkt 1 jest zabronione pod rygorem odpowiedzialności przewidzianej w przepisach kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych. W celu uzyskania ewentualnej zgody na kopiowanie lub rozpowszechnianie materiałów, zapytania o wyrażenie zgody należy kierować pod adres e-mail Galerii.

3. Galeria nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z błędnego wykorzystywania oferowanych dzieł.

4. Artysta poprzez akceptację Regulaminu wyraża zgodę na użycie przez Portal www.lumarte.pl zamieszczonych prac plastycznych w celach marketingowych.

5. Prace mają przeznaczenie kolekcjonerskie. Przeniesienie własności egzemplarza pracy nie powoduje przejścia autorskich praw majątkowych. Nabycie pracy nie upoważnia Kupującego do dalszego jej wprowadzania do obrotu poprzez najem bądź użyczenie ani do zwielokrotniania pracy niezależnie od techniki, medium i nośnika, rozpowszechniania pracy niezależnie od medium, w tym publicznego wystawiania, wyświetlania, udostępnienia w Internecie, na portalach społecznościowych itp.

VIII Postanowienia końcowe

1. Galeria zastrzega sobie prawo do zmiany treści regulaminu Zmiany wchodzą w życie po 14 dniach od daty opublikowania ich na Portalu.

2. Korzystanie i zakup towaru z Portalu www.lumarte.eu i www.lumarte.pl jest jednoznaczne z akceptacją powyższego Regulaminu.

3. W sprawach nieregulowanych przez niniejszy regulamin, stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

4. Wszelkie spory wynikające z realizacji niniejszej umowy, rozstrzygane będą zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.